اطلاعات تماس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: شیراز – خیایان زند – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس – طبقه ششم – معاونت آموزشی

کد پستی: 7134814336

تلفن: 071-32332093

دورنگار: 071-32306467

وب سایت: education.sums.ac.ir

پست الکترونیکی: madopzsh@sums.ac.ir

 

Healthmap.sums.ac.ir