مشاور و جانشین معاون آموزشی دانشگاه

 دکتر ثقه الاسلام


نام و نام خانوادگی:
دکتر عاطفه ثقه الاسلام

سمت اجرایی: مشاور و جانشین معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی:
       دکتری تخصصی بیولوژی سلولی و ملکولی
       

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

مشاور و جانشین معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیر امور هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاون امور هیات علمی دانشکده پزشکی شیراز

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز

عضو هیات ممیزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو کمیته هفت نفره دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو کمسیون فرهنگی (ماده یک) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو کمیته بررسی حق التدریس مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو شورای کد پوشش دانشکده پزشکی شیراز

عضو کمیته بازنگری و تدوین آیین نامه شرح وظایف اعضای هیات علمی دانشگاه  

عضو کمیته پیاده سازی استاندارد های ملی آموزش پزشکی عمومی

عضو شورای برنامه ریزی و بازنگری دروس دانشکده پزشکی شیراز

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی شیراز

عضو کمیته منتخب آموزشی دانشکده پزشکی شیراز

رئیس کمیته اجرایی ادغام علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز

عضو کمیته علمی ادغام علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز

عضو کمیته ارزشیابی ادغام علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز

عضو شورای استاد مشاور دانشکده پزشکی شیراز

عضو شورای استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز