معاون آموزشی دانشگاه

 دکتر شمس

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مصباح شمس

سمت اجرایی: معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:
       فوق تخصص غدد و متابولیسم
      

 

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی شیراز
معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی شیراز
معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شیراز
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی جهرم