معاون آموزشی دانشگاه

 تصویر دکتر محمود نجابت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود نجابت

سمت اجرایی: معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:
       متخصص چشم پزشکی
       فلوشیپ قرنیه

 

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

رئیس بخش چشم دانشکده پزشکی شیراز

رئیس دانشکده پزشکی شیراز

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز