حوزه معاونت آموزشی
معرفی پرسنل
تماس با ما

معاون آموزشی دانشگاه

 تصویر دکتر محمود نجابت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مصباح شمس

سمت اجرایی: معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:
       فوق تخصص غدد و متابولیسم
      

 

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

رئیس بخش چشم دانشکده پزشکی شیراز

رئیس دانشکده پزشکی شیراز

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز