تقدير و تشكر از كاركنان نمونه حوزه معاونت آموزشي1395-11-11


روز چهارشنبه 29/10/95 جلسه شوراي آموزشي دانشگاه برگزار و در حضور معاونين آموزشي دانشكده ها و مديران واحدهاي تابعه از كاركنان نمونه حوزه معاونت آموزشي تقدير و تشكر بعمل آمد و لوح تقدير به ايشان اعطا شد.

اسامي كاركنان:

رديف

نام و نام خانوادگي

امضا

1

خانم دكتر نرگس واثقي

مركز مهارتهاي باليني

2

خانم ساناز الهامي

امور مالي

3

خانم نيره بماني حقيقي

آموزش مداوم و قطب آموزش الكترونيكي

4

خانم مرضيه ده بزرگيان

مركز توسعه آموزش پزشكي

5

خانم زهره عبداللهي

دفتر معاونت آموزشي

6

خانم فاطمه زارعي

اداره كل آموزش

7

آقاي فريد مرادي

اداره كل آموزش