ديدار مسئولين بنياد نخبگان فارس با دانشجويان عضو بنياد ملي نخبگان1395-12-8

جلسه ديدار مسئولين بنياد نخبگان فارس و دانشگاه علوم پزشكي با دانشجويان عضو بنياد ملي نخبگان با حضور آقايان دكتر نجابت، دكتر آزادي، دكتر شريف و كارشناسان استعداد درخشان دانشگاه و بنياد ملي نخبگان استان ، روز پنج شنبه ساعت 18-16 در سالن فرهنگ دانشكده پزشكي برگزار گرديد . در ابتدا رئيس بنياد نخبگان فارس پيرامون مقررات و جوايز تحصيلي ويژه دانشجويان استعداد برتر عضو توضيحاتي ارائه نمودند و در ادامه معاون آموزشي دانشگاه مطالبي را ارائه نموده و به سئوالات و مشكلات دانشجويان پاسخ دادند. كارشناس بنياد نخبگان فارس نيز جزئيات شرايط بهره مندي از جوايز تحصيلي را بيان نمودند.

هدف از اين جلسه آشَنايي دانشجويان استعداد برتر عضو بنياد ملي نخبگان با مقررات ، امكانات و جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان بود. طي اين جلسه دانشجويان خواستار تعامل و ارتباط هر چه بيشتر بنياد نخبگان فارس با دانشجويان و اطلاع رساني بيش از پيش از سوي بنياد نخبگان فارس شدند.