کارگاه استاد مشاور سطح یک جهت اساتید دانشگاه1396-10-18

كارگاه آموزشي سطح يك استاد مشاور، با حضور جمعی از استادان مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالن اخلاق پزشكي برگزار شد. 
ه گزارش "وب دا" در شیراز، دبير كميته مركزي استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص، گفت: در اين دوره آموزشي دکتر "امید براتی، نقش مهارت هاي ارتباطي بين استاد و دانشجو و دكتر "سلطاني" عضو گروه روانپزشكي نیز اختلالات شايع رواني در دانشجويان را مطرح کرده و مشكلات رواني دانشجويان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.


دکتر "محقق زاده" افزود: همچنين با حضور دکتر "کوروش عزیزی" معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، مباحث فرهنگي و انضباطي دانشجو مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهايي برای اجرایي شدن آن در سطح دانشكده ها ارایه شد.

او با اشاره به اختصاص بخش ديگري از اين كارگاه به موضوع ازدواج و  ارایه تسهيلات دانشجويي، اضافه کرد: همچنين كميته دانشجويي استاد مشاور، گزارشي از فعاليت ها و مهم ترین مسایل بين استاد مشاور و دانشجو در حيطه دانشجویي را ارایه کرد كه مورد استقبال اساتيد مشاور قرار گرفت.

دکتر "محمود نجابت" معاون آموزشی دانشگاه و دکتر "محقق زاده" دبير كميته مركزي استاد مشاور، در پایان برنامه از كارشناسان استاد مشاور دانشكده ها و اعضاي كميته هاي دانشجویي استاد مشاور تقدیر کردند.