آغاز ارزيابي طرح استاد مشاور در دانشكده هاي اقماری1396-5-23

نشست ارزشيابي دانشكده هاي اقماري در طرح استاد مشاور دانشگاه با حضور تمامی روسا و معاونان آموزشي دانشكده هاي اقماري، در معاونت آموزشي دانشگاه، برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، "دكتر محمود نجابت" معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بيان اهميت موضوع استاد مشاور در سطح دانشگاه، با توجه به شرايط ويژه دانشكده هاي اقماري در برنامه هاي استاد مشاور، بر ارزيابي هر دانشكده با توجه به شرايط خاص آن، تاكيد کرد.

مدير استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: با توجه به اهميت موضوع ارزيابي طرح استاد مشاور در سطوح دانشگاه و نظر مسوولان آموزشي این دانشگاه نسبت به اجرایي شدن طرح به صورت مدون، مقرر شد از سوی حوزه ستادي پيگيري و گزارش هاي مربوطه ارایه شود.

دكتر "احمد غلامي"، به تمامی روساي دانشكده هاي اقماري و معاونان این دانشکده ها، بر توجه به جديت و پيگيري برنامه استاد مشاور در سطح دانشكده هاي اقماري، تاكيد کرد.

او ادامه داد: امسال به صورت ويژه، كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي استاد مشاور با توجه به شرايط هر دانشكده برگزار مي شود.

دكتر "زهرا كشتكاران" نماينده تام الاختيار معاونت آموزشي در دانشكده هاي اقماري نیز پيشنهاد کرد: ارزيابي پرونده هاي استاد مشاور در قالب تيم ارزياب، در دانشكده هاي اقماري مانند دانشكده هاي شيراز، اجرایي شود.

اين طرح در تمامی دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي در شيراز برگزار و پرونده هاي فعاليت اساتيد مشاور، در يك سال مورد ارزيابي مدون قرار گرفته و در دانشكده هاي اقماري نيز عملياتي می شود.

در این نشست، از سوی روسا و معاونان آموزشي دانشكده هاي اقماري، در خصوص چالش هاي موجود در زمینه استاد مشاور بحث و تبادل نظر شد.