قابل توجه مراجعه کنندگان به آموزشگاه ها و مراكز برگزارکننده دوره هاي آموزشي1396-7-12

قابل توجه مراجعه کنندگان به آموزشگاه ها و مراكز برگزارکننده دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مرتبط با سلامت و رشته هاي علوم پزشكي

به اطلاع مي رساند اخيراً آموزشگاه ها ، مراكز و يا مؤسساتي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، در حيطه هاي مرتبط به سلامت و رشته هاي علوم پزشكي نموده اند، با توجه به اينكه اين مؤسسات جهت برگزاري دوره هاي مذكور از معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مجوز اخذ ننموده اند و از لحاظ كيفيت علمي مورد تائيد نمي باشند، دانشگاه علوم پزشكي شيراز ضمن عدم تائيد اين مؤسسات و دوره ها در قبال ارائه آموزش هاي تكميلي و يا به كارگيري دارندگان گواهينامه اين مؤسسات مسئوليتي ندارد.