برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان1397-8-19

برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در سال 97 با هماهنگی اداره استعدادهای درخشان دانشگاه


در راستای تحقق رسالت دانشگاه در خصوص حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم ، اولین کارگاه آشنایی با محوریت مرکز رشد فناوری و گیاهان دارویی و طب سنتی در ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی، با حضور بیست نفر از دانشجویان مستعد دانشکده پزشکی با هماهنگی اداره استعدادهای درخشان دانشگاه روز چهارشنبه نهم آبان ماه نود و هفت برگزار گردید. دکتر آزادی رئیس اداره استعدادهای درخشان اظهار داشت: هدف از برگزاری این سلسله کارگاهها آشنایی با مراکز رشد دانشگاه و شرکت های دانش بنیان می باشد که دانشجویان در طی این کارگاه ها با چگونگی روند مشارکت در طرح های مربوط آشنا می شوند. در این کارگاه آقایان دکتر محقق زاده رئیس مرکز رشد فناوری و گیاهان دارویی و طب سنتی و دکتر آزادی ، رئیس اداره استعدادهای درخشان دانشگاه حضور داشتند، سرکار خانم دکتر بدر معاون مرکز رشد تدوین کارگاه مذکور را برعهده داشتند.

در ادامه، بازدید از مراکز رشد بیوتکنولوژی و فناوری فرآورده های دارویی و همچنین دیدار از برج پژوهشی در برنامه خواهد بود.