1396-2-17 هفتاد سال آموزش پزشکی در شیراز، هفتاد سال نام آوری   ادامه...