فراخوان كارگاه هاي تكميلي دانشكده مجازي1396-2-11

قابل توجه اساتید، دستیاران و کارشناسان محترم

نظر به اینکه کارگاه های تکمیلی دانشکده مجازی هر شنبه از ساعت 11-8 در دانشکده مجازی برگزار می گردد، خواهشمند است در صورتی که اساتید، دستیاران و کارشناسان محترم دانشگاه تمایل به شرکت در این کارگاه ها دارند، از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید.

برنامه کارگاه:


عنوان برنامه آموزشی

مدرسین

مدت زمان

1- طراحی آموزشی روی سیستم مدیریت یادگیری (LMS)

دکتر مانوش مهرابی

مهندس فاطمه بنان زاده

60 دقیقه

2 آشنایی با نرم افزار  casebook

مهندس یداله عباس نیا

30 دقیقه

3- آشنایی با نرم افزار  logbook

مهندس یداله عباس نیا

30 دقیقه

4- آشنایی با نرم افزار virso

مهندس یداله عباس نیا

30 دقیقه

5- آشنایی با نرم افزار آزمون ساز

مهندس عباس رستمی

30 دقیقه


لینک ثبت نام