اولین فراخوان جذب هیات علمی تعهدات خدمت در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396-7-4

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود بر اساس دستورالعمل نحوه گذرانده تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده 14 آیین نامه اداری اعضای هیات علمی، فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی را در رشته های مورد نیاز به شرح پیوست برگزار می نماید.

آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی - شهریورماه 96

جدول اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به هیات علمی متعهد خدمت در مقطع ارشد و دکترای تخصصی در سال 96