برگزاري بيست و ششمين اجلاس سراسري نماز در اواخر آذرماه در استان هرمزگان1396-7-29

برگزاري بيست و ششمين اجلاس سراسري نماز در اواخر آذرماه در استان هرمزگان با موضوع نماز و فضاي مجازي
توسط ستاد اقامه نماز استان فارس جهت فراخوان نماز و فضاي مجازي