برگزاري هشتمين گردهمايي بزرگ تحصيلات تكميلي دانشگاه در شیراز1396-9-8

برگزاري هشتمين گردهمايي بزرگ تحصيلات تكميلي دانشگاه در شیراز
چهارشنبه 23 آذر ماه 96
شیراز - خیابان نشاط - سالن های صدرا و سینا