خلاصه آمار معاونت آموزشی لغایت اسفندماه 96

 

آمار موجود در فایل:

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در سالهاي تحصيلي 91-90 لغايت 97-96 به تفكيك دانشكده

تعداد اعضاي هيأت علمي طی سال های 1390 لغایت 1396 به تفكيك دانشكده

تعداد رشته و مقاطع تحصيلي در سالهاي تحصيلي 91-90 لغايت 97-96 به تفكيك دانشكده

آمار دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي شيراز به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي در سال تحصيلي 97-96


لازم به توضيح است در كليه جداول موارد ذيل در نظر گرفته شود:

·         در خانه هايي كه به صورت خط تيره پر گرديده است، دانشكده در آن سال تاسيس نشده بوده و پذيرش دانشجو نداشته است و اگر صفر لحاظ شده دانشكده وجود داشته امام پذيرشي نداشته است.

·         دانشكده بهداشت و تغذيه از سال 93-92 به دو دانشكده بهداشت و دانشكده تغذيه و علوم غذايي تفكيك گرديده است.

·         دو دانشكده پرستاري لار و پيراپزشكي گراش از سال 94-93 مستقل گرديده اند.

·         واحد بين الملل كيش از سال 93-92 به پرديس خودگردان شيراز تغيير نام پيدا كرده است.

·         پرديس خودگردان شيراز از سال 93-92 به جز مقطع دكتري عمومي در مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D پذيرش دانشجو به صورت شهريه پرداز نيز داشته كه محل تحصيل اين دانشجويان دانشكده هاي مربوطه مي باشد.


مشاهده و دانلود خلاصه آمار معاونت آموزشی لغایت اسفندماه 96 به صورت 
PDF