قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند ها

 

فرم های حوزه ستادی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات فرم

دانلود فرم

فرم وضعیت حق التدریس مدرسین هیات علمی دانشکده 

 

فرم وضعیت حق التدریس مدرسین غیر هیات علمی دانشکده 

 

فرم ميزان فعاليت آموزشي و پژوهشي (کارنامه) عضو هیات علمی دانشکده

 

قرارداد حق التدریس