قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند ها

 

فرایند های حوزه ستادی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات فرآیند

دانلود فرآیند

فرآیند چگونگی پایش دانشجویان در دانشکده ها در اجرای Dress Code 

 

فرآیند تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت  

 

فرم ميزان فعاليت آموزشي و پژوهشي