قوانین، تفاهم نامه و فرم ها
آئين نامه ها
فرم ها
فرایند ها
 

 

آئین نامه های حوزه ستادی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات آئین نامه

دانلود  آئین نامه

آئین نامه تفصیلی وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستان ها 

 

آئین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی 

 

آئین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای در محیط های بالینی